คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิต
ทบทวนลักษณะของลำดับเลขคณิต
ทบทวนลักษณะของลำดับเลขคณิต
ต.ย.1) การหาสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิต -1,6,13,...ต.ย.2) การหาพจน์ที่ 30 ของเลขคณิต 1,4,7,…
ต.ย.3) การหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิต 5,9,13,…,101
ต.ย.4) การหาพจน์แรกของลำดับเลขคณิต ต.ย.5) การหาค่า x ของลำดับ5,x,15 ต.ย.6) การหาค่า a+b+cของลำดับ 2,a,b,c,14