คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิต
อธิบายตัวอย่างเลขคณิต ต.ย.7) การหาจำนวนเต็มระหว่าง 100 และ 500 ที่ 9 หารลงตัว ต.ย.8) การหาพจน์กลาง 5 พจน์ ระหว่าง 3 และ -9 ของลำดับเลขคณิต
อธิบายตัวอย่างเลขคณิต ต.ย.7) การหาจำนวนเต็มระหว่าง 100 และ 500 ที่ 9 หารลงตัว ต.ย.8) การหาพจน์กลาง 5 พจน์ ระหว่าง 3 และ -9 ของลำดับเลขคณิต
ตัวอย่างลำดับเลขคณิต ต.ย.9) การหาสี่พจน์แรกของลำดับที่มีพจน์แรกเท่ากับ 6และพจน์ที่สิบห้าเท่ากับ-36
อธิบายตัวอย่าง 7 การหาจำนวนเต็มระหว่าง 100 และ 500 ที่ 9 หารลงตัว