คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม ลำดับเรขาคณิต
เกริ่นนำและยกตัวอย่าง ลำดับเรขาคณิต
เกริ่นนำและยกตัวอย่าง ลำดับเรขาคณิต
อธิบายนิยาม รูปแบบ และยกตัวอย่างลำดับเรขาคณิต
อธิบายวิธีการหาพจนที่ n ของลำดับเรขาคณิต
อธิบายวิธีการหาพจนต่างๆ ของลำดับเรขาคณิต