คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม ลำดับเรขาคณิต
ทบทวนความรู้เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
ทบทวนความรู้เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
อธิบายตัวอย่างลำดับเรขาคณิต ต.ย.1) การหาสี่พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี a1=3/4,r=4 ต.ย.2) การหาพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิต 1,1/2,1/4,… ต.ย.2) การหาพจน์ที่ 10 ของลำดับเรขาคณิต ต.ย.3) การหาพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิต
ต.ย.4) การหาจำนวนพจน์ของลำดับเรขาคณิต 64,-32,16,…,-1/8
ต.ย.5) การหาพจน์ที่ 6 ของลำดับเรขาคณิตที่มี a1=3 และ a3=1/3