คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม ลำดับเรขาคณิต
ต.ย.7) การหาค่าของ x จากลำดับเรขาคณิต x-2,x-6,2x+3
ต.ย.7) การหาค่าของ x จากลำดับเรขาคณิต x-2,x-6,2x+3
อธิบายแบบฝึกหัด 1.1.4 ข้อ 1(1.1) การหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต 2,4,8,16
อธิบาย ข้อ 2(2.2) การหาสามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิต-1,2,-4,8,… 3)การหาพจน์ที่9 ของลำดับเรขาคณิต2,4,8,16
อธิบาย ข้อ 7(7.7) การหาพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิต -8,-0.8,-0.08,-0.008 9)การหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตที่มี a3=12และa6=96