คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม ลำดับเรขาคณิต
ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องลำดับต่าง ๆ ข้อ 1-3
ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องลำดับต่าง ๆ ข้อ 1-3
ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องลำดับต่าง ๆ ข้อ 4-7
ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องลำดับต่าง ๆ ข้อ 8-12
ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องลำดับต่าง ๆ ข้อ 13-15