คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม อนุกรมเลขคณิต
อธิบายนิยามและชนิดของอนุกรม
อธิบายนิยามและชนิดของอนุกรม
อธิบายสัญลักษณ์ผลบวกของอนุกรม
อธิบายอนุกรมเลขคณิต และสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต
อธิบายอนุกรมเลขคณิต และสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต (ต่อ)