คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม อนุกรมเลขคณิต
ทบทวน สูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต
ทบทวน สูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต
อธิบายตัวอย่าง 2 การหาผลบวกของทุกพจน์ของอนุกรมเลขคณิต 7+10+13+…+157
อธิบายตัวอย่าง 3 การหาผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่ 8 ถึง 482
อธิบายตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง 5