คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม อนุกรมเลขคณิต
อธิบายแบบฝึกหัด 1.2.1 ข้อ 5 การหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต
อธิบายแบบฝึกหัด 1.2.1 ข้อ 5 การหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต
อธิบายแบบฝึกหัด 1.2.1 ข้อ 8 (8.2) การหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต
อธิบายแบบฝึกหัด 1.2.1 ข้อ 9,10 การหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต
อธิบายแบบฝึกหัด 1.2.1 ข้อ 11,12 การหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต