คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม อนุกรมเรขาคณิต
อธิบาย ความหมายอัตราส่วนร่วม ของอนุกรมเรขาคณิต
อธิบาย ความหมายอัตราส่วนร่วม ของอนุกรมเรขาคณิต
อธิบาย การหาผลบวกของ n พจน์แรก ของอนุกรมเรขาคณิต
อธิบาย การหาผลบวกของ n พจน์แรก ของอนุกรมเรขาคณิต (ต่อ)
อธิบาย การหาผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต (ต่อ) และสรุปสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต