คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม อนุกรมเรขาคณิต
ทบทวนสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต
ทบทวนสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต
อธิบายตัวอย่าง 1 การหาผลบวก 8 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต 1+2+4+8+…
อธิบายตัวอย่าง 2 การหาจำนวนพจน์ที่ n ของอนุกรมเรขาคณิตที่มีพจน์แรกเท่ากับ 320 และอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 630 จงหา n
อธิบายตัวอย่าง 3 จงหาผลบวกของพจน์ทุกพจน์ ของอนุกรมเรขาคณิต