คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม อนุกรมเรขาคณิต
ฮธิบายตัวอย่าง การหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตและเฉลยแบบฝึกหัด1.2.2 ข้อ 1
ฮธิบายตัวอย่าง การหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตและเฉลยแบบฝึกหัด1.2.2 ข้อ 1
ฮธิบายตัวอย่าง การหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตและเฉลยแบบฝึกหัด1.2.2 ข้อ 4
ฮธิบายตัวอย่าง การหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตและเฉลยแบบฝึกหัด1.2.2 ข้อ 5
ฮธิบายตัวอย่าง การหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตและเฉลยแบบฝึกหัด1.2.2 ข้อ 7