คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม อนุกรมเรขาคณิต
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2.2 ข้อ 7
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2.2 ข้อ 7
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2.2 ข้อ 7(ต่อ)
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2.2 ข้อ 9
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2.2 ข้อ 10