คณิตศาสตร์ ค42101
ลำดับและอนุกรม อนุกรมเรขาคณิต
เฉลยแบบฝึกหัดพิเศษ ข้อ 1
เฉลยแบบฝึกหัดพิเศษ ข้อ 1
เฉลยแบบฝึกหัดพิเศษ ข้อ 2
เฉลยแบบฝึกหัดพิเศษ ข้อ 2 (ต่อ)
เฉลยแบบฝึกหัดพิเศษ ข้อ 3