คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น กฏเกณฑ์เบื่องต้นกี่ยวกับการนับ
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องความน่จะเป็น
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องความน่จะเป็น
กฏเบื่องต้นเกี่ยวกับการนับ และตัวอย่าง 1
อธิบาย ต.ย.2 การหาวิธีรับประทานอาหารคาว 4 อย่าง
สรุปกฏเกณฑ์เบื่องต้นเกี่ยวกับการนับข้อที่ 1 และตัวอย่างที่ 3