คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น กฏเกณฑ์เบื่องต้นกี่ยวกับการนับ
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 1)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 1)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 2)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 3)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 4-5)