คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น กฏเกณฑ์เบื่องต้นกี่ยวกับการนับ
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 6)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 6)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 7.1)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 7.2-7.3)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 7.4)