คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น กฏเกณฑ์เบื่องต้นกี่ยวกับการนับ
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 10)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 10)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 11-12.1)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 12.2-13)
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1(ข้อ 14)