คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์
อธิบายความหมายของความน่าจะเป็น
อธิบายความหมายของความน่าจะเป็น
อธิบายวิธิการหาความน่าจะเป็น
อธิบายความหมายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์และปริภูมิตัวอย่าง
อธิบายตัวอย่างการหาปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่ม