คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น
อธิบายนิยามของความน่าจะเป็น
อธิบายนิยามของความน่าจะเป็น
อธิบายตัวอย่างการหาค่าความน่าจะเป็น
สรุปสมบัติที่สำคัญของความน่าจะเป็น
อธิบายตัวอย่างการหาค่าความน่าจะเป็น