คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น
อธิบายแบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 1
อธิบายแบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 1
อธิบายแบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 2
อธิบายแบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 4
อธิบายแบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 4(ต่อ)