คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น
อธิบายวิธีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน ข้อ 1-5
อธิบายวิธีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน ข้อ 1-5
อธิบายวิธีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน ข้อ 6-10
อธิบายวิธีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน ข้อ 11-15
อธิบายวิธีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน ข้อ 16-20