คณิตศาสตร์ ค42101
สถิติและข้อมูล ความหมายของสถิติ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเนื้อหาการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเนื้อหาการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา การเรียนสถิติเบื้องต้น
ความหมายและการจำแนก ประเภทของสถิติ
คำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในสถิติ