คณิตศาสตร์ ค42101
สถิติและข้อมูล สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน
วัตถุประสงค์การใช้สถิติ ในการตัดสินใจและวางแผน
วัตถุประสงค์การใช้สถิติ ในการตัดสินใจและวางแผน
ความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ( ช่วง 1 )
ความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ( ช่วง 2 )
สรุปการใช้สถิติ ในการตัดสินใจและวางแผน