คณิตศาสตร์ ค42101
สถิติและข้อมูล ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความหมายของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลในทางสถิติ
ความหมายของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลในทางสถิติ
การจำแนกประเภทของข้อมูล โดยจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความหมายวิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
การจำแนกของข้อมูล โดยจำแนกตามลักษณะของข้อมูล