คณิตศาสตร์ ค42101
สถิติและข้อมูล ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยวิธีการสำมะโน ( ช่วง 1 )
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยวิธีการสำมะโน ( ช่วง 1 )
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยวิธีการสำมะโน ( ช่วง 2 )
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยวิธีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง
สรุปการจำแนกลักษณะ ของข้อมูลประเภทต่างๆ