คณิตศาสตร์ ค42101
สถิติและข้อมูล ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบฝึกหัด ( หน้า 15 ) ข้อ 1.1-1.8
แบบฝึกหัด ( หน้า 15 ) ข้อ 1.1-1.8
แบบฝึกหัด ( หน้า 15 ) ข้อ 2.1-2.7
แบบฝึกหัด ( หน้า 15 ) ข้อ 3
แบบฝึกหัด ( หน้า 15 ) ข้อ 4-5