คณิตศาสตร์ ค42101
สถิติและข้อมูล ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปัญหาการใช้ ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ปัญหาการใช้ ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
แบบฝึกหัดเพิ่มเติม (นอกหนังสือเรียน) ข้อ 1-4
แบบฝึกหัดเพิ่มเติม (นอกหนังสือเรียน) ข้อ 5-8
แบบฝึกหัดเพิ่มเติม (นอกหนังสือเรียน) ข้อ 9-12