วิทยาศาสตร์ ว32101
ชีวิตสัตว์ ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ (1)
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ(การแบ่งออกเป็น2ส่วน)
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ(การแบ่งออกเป็น2ส่วน)
การแตกหน่อ
การงอกใหม่ การสร้างสปอร์ พาร์ทีโนเจเนซิส
ทบทวนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ