วิทยาศาสตร์ ว32101
ชีวิตสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์ในการตอบสนองสิ่งเร้า
พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ทบทวนระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต และกลไกให้สิ่งมีชีวิตแสดงพฤติกรรม
พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างมีทิศทางที่แน่นอน และพฤติกรรมแบบรีเฟลกซ์
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้