ภาษาอังกฤษ อ32101
It's going to be fun. การวางแผน และสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ทบทวนเนื้อหาเดิม
ทบทวนเนื้อหาเดิม
การตั้งคำถามโดยใช้คำศัพท์ How,Who,When
ฝึกการตั้งคำถาม