ภาษาอังกฤษ อ32101
It's going to be fun. การพูดสนทนา การอ่านจดหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด
Radical Tour (เนื้อเรื่อง/ฟังเทป)
ฝึกพูดและแปลความหมาย
แบบฝึกหัด