ภาษาอังกฤษ อ32101
It's going to be fun. การพูดสนทนา อ่านจดหมายแล้วสรุปเรื่องที่อ่าน
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย/ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย/ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย
บทสนทนา/ฟังเทปเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย 1
บทสนทนา/ฟังเทปเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย 2และแบบฝึกหัด