ภาษาอังกฤษ อ32101
It's going to be fun. การบรรยายสถานที่ และเหตุการณ์การท่องเที่ยว
อธิบายแบบฝึกหัด
อธิบายแบบฝึกหัด
ฝึกฟังเทปและตอบคำถาม
ฟังเทป/อ่านประโยค/แปลความหมาย/ฟังPronunciation