คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ความหมายการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ความหมายของตัวแปรค่าสังเกต พร้อมโจทย์ตัวอย่าง
แบบฝึกหัดพิเศษ (นอกหนังสือเรียน)