คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
ความหมายการแจกแจงความถี่
ความหมายการแจกแจงความถี่
วิธีการแจกแจงความถี่ ด้วยการนำข้อมูลมาเรียงลำดับค่า (ช่วง 1)
วิธีการแจกแจงความถี่ ด้วยการนำข้อมูลมาเรียงลำดับค่า (ช่วง 2)
ตัวอย่าง การแจกแจงความถี่ ด้วยการนำขัอมูลมาเรียงลำดับค่า