คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
ความหมาย การสร้างตารางแจกแจงความถี่ แบบอันตรภาคชั้น
ความหมาย การสร้างตารางแจกแจงความถี่ แบบอันตรภาคชั้น
ขั้นตอน การสร้างตารางแจกแจงความถี่ แบบอันตรภาคชั้น
ตัวอย่าง โจทย์การสร้างตารางแจกแจงความถี่ แบบอันตรภาคชั้น (ช่วง 1)
ตัวอย่าง โจทย์การสร้างตารางแจกจแงความถี่ แบบอันตรภาคชั้น (ช่วง 2)