คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
วิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่ และองค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่
วิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่ และองค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่
องค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่ (อันตรภาคชั้น)
องค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่ (ขีดจำกัดล่าง-ขีดจำกัดบน, ขอบล่าง-ขอบบน)
องค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่ (ความกว้างอันตรภาคชั้น, จุดกึ่งกลางชั้น)