คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
ความหมายและ วิธีการหาความถี่สะสม
ความหมายและ วิธีการหาความถี่สะสม
ตัวอย่าง การสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสม พร้อมการแปลความหมาย
ตัวอย่าง การสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสม พร้อมการแปลความหมาย
ความหมายและวิธีการหาความถี่สัมพัทธ์ พร้อมตัวอย่าง