คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
ทบทวนเรื่องความถี่สัมพัทธ์ ความหมายและวิธีการหาความถี่สะสมสัมพัทธ์
ทบทวนเรื่องความถี่สัมพัทธ์ ความหมายและวิธีการหาความถี่สะสมสัมพัทธ์
ตัวอย่าง การหาความถี่สะสมสัมพัทธ์ และร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์
ตัวอย่าง การหาความถี่สะสมสัมพัทธ์ และร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์
แบบฝึกหัดพิเศษ การแจกแจงความถี่ (นอกหนังสือเรียน)