คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
รูปร่างและโครงสร้างของ กราฟฮีสโทแกรม
รูปร่างและโครงสร้างของ กราฟฮีสโทแกรม
ข้อมูลเบื่องต้น และวิธีการสร้างฮีสโทแกรม
ลักษณะ การแปลความหมาย และขั้นตอนการสร้างฮีสโทแกรม
ขั้นตอนการสร้างฮีสโทแกรม จากตารางแจกแจงความถี่