คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ตาราง และฮีสโทแกรม
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ตาราง และฮีสโทแกรม
วิธีทำแผนภาพต้นใบ วิธีที่ 1 (โจทย์ข้อ 1)
วิธีทำแผนภาพต้นใบ วิธีที่ 2 (โจทย์ข้อ 2)