คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
การแจกแจงความถี่ โดยใช้กราฟแผนภาพต้น-ใบ
การแจกแจงความถี่ โดยใช้กราฟแผนภาพต้น-ใบ
การแจกแจงความถี่ โดยใช้กราฟแผนภาพต้น-ใบ (ต่อ)
แบบฝึกหัด การแจกแจงความถี่ โดยใช้กราฟแผนภาพต้น-ใบ (ข้อ 1, 5)