คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล เปอร์เซ็นไทล์
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล เปอร์เซ็นไทล์
การหาเปอร์เซ็นไทล์ของ ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ตัวอย่าง การหาเปอร์เซ็นไทล์ของ ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่