คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
ตัวอย่าง การหาตำแหน่งที่ของเปอร์เซ็นไทล์ (ต.ย. 1)
ตัวอย่าง การหาตำแหน่งที่ของเปอร์เซ็นไทล์ (ต.ย. 1)
ตัวอย่าง การหาค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 70 (ต.ย. 2)
ตัวอย่าง การหาตำแหน่งที่ของเปอร์เซ็นไทล์ (ต.ย. 3)