คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
สูตรการหาค่าเปอร์เซ็นไทล์ ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
สูตรการหาค่าเปอร์เซ็นไทล์ ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ตัวอย่างที่ การหาค่าเปอร์เซ็นไทล์ (3 ข้อ)
ตัวอย่างที่ การหาค่าเปอร์เซ็นไทล์ (4 ข้อ)