คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล (1)
การหาค่ากลางของข้อมูล แบบค่าเฉลี่ยเลขคณิต
การหาค่ากลางของข้อมูล แบบค่าเฉลี่ยเลขคณิต
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ (ต.ย. 1)
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ (ต.ย. 2, 3)