คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล (1)
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก (ตัวอย่าง 1)
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก (ตัวอย่าง 2, 3)