คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล (1)
การวัดค่ากลางของข้อมูล - ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
การวัดค่ากลางของข้อมูล - ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม (ตัวอย่าง 1)
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม (ตัวอย่าง 2)