คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล (1)
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่